ซุ้มดูดแยกควัน | Plymovent

FlexHood เป็นซุ้มดูดแยกควันที่ Plymovent ได้ออกแบบเพื่อรองรับกับพื้นที่ทำงานเชื่อมตัดที่แยกออกจากส่วนอื่น โดยพื้นที่นี้อาจเป็นระบบหุ่นยนต์ หรือโต๊ะทำงานช่าง/ห้องช่างก็ได้

การอ้างอิง