Hörmann

รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
การแบ่งกลุ่ม การก่อสร้างเหล็ก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์

ความท้าทาย

บริษัท Hörmann ทำการพัฒนาและผลิตประตูทุกรูปแบบที่จะสามารถจินตนาการได้
รวมทั้งประตูสำหรับตลาดอุตสาหกรรมเช่น ประตู/ ม่านสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง,เช่นเดียวกับประตูสำหรับโรงจอดรถและ
ประตูภายในสำหรับตลาดผู้บริโภค

โรงงานผลิตของบริษัท Hörmann ในเมืองอาลัคมาร์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ทำการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า, ประตูช่องขึ้นลงสินค้า,ท่าขึ้นลงสินค้าและประตูความเร็วสูง,
และม่านสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง
ในปี 2007, บริษัท Hörmann ได้ทำการขยายฮอลล์การผลิตเพิ่มขึ้นอีกสองฮอลล์โดยเพิ่มพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ตารางเมตรปัจจุบันมีพนักงานที่โรงงานผลิตแห่งนี้จำนวนประมาณ 100 คน

การขยายตัวยังรวมไปถึงการซื้อหุ่นยนต์เชื่อมใหม่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่เมืองอัลลัคมาร์  
ดังนั้นบริษัท PLYMOVENT จึงได้รับการ
ติดต่อเพื่อติดตั้งระบบการสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อม