Nortek

รายละเอียดของกรณีศึกษา Download PDF
การแก้ปัญหา
การแบ่งกลุ่ม การผลิต-เครื่องจักร
ประเทศ เบลเยี่ยม

ความท้าทาย

บริษัท Nortek Global HVAC เป็นผู้ผลิต เครื่องอุ่นอากาศ,หน่วยจัดการ
อากาศ,ส่วนทำ ความร้อน, ม่านอากาศและหน่วยบนชั้นดาดฟ้า,ภายใต้
แบรนด์ Reznor
ผลิตภัณฑ์ของ HVAC มีการติดตั้ง ประเภทของการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนที่แตกต่างกัน และใช้เทคนิคการเผาไหม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก่อนที่จะทำการบรรจุและจัดส่ง อุปกรณ์แต่ละหน่วยจะผ่านการทดสอบ
(สถานที่ทดสอบ) และจะถูกทำ การทดสอบ 100 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับไฟฟ้า
และ เทคโลโลยีเกี่ยวกับก๊าซ ค่าทั้งหมดจะถูกวัดอย่างถูกต้องและบันทึก
ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่มี
คุณภาพสูงสุด และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ได้ตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์

สำหรับการทดสอบภายในโรงงาน,อุปกรณ์จะถูกทำการติดตั้งในส่วน
ของขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบ ซึ่งการทดสอบเหล่านี้จะอยู่ใต้ หัว
สกัด/ดูด ขนาดใหญ่ หัวสกัด/ดูด จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการดูด/สกัดควันที่
เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ของน มันที่ยังคงอยู่ระหว่างการเผา
ไหม้และอยู่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อน, ซึ่งน้ำมันจะต้องเป็น
สารหล่อลื่นเพื่อสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กดแผ่นวัสดุหรือท่อ ซึ่งน้ำมันจะถูกสกัดออกทันทีหลังจากเกิดการจุด
ระเบิดครั้งแรกของอุปกรณ์

Oเพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจนของขนาดของอุปกรณ์ที่ผลิตโดย บริษัท
Nortek Global HVAC : ความสูงมีตั้งแต่ 30 ซม. ถึง 3 เมตร และความ
ยาวสามารถแตกต่างกันได้ตั้งแต่ 70 ซม. ถึง 8 เมตร.