เกี่ยวกับไอเสียรถยนต์

การสัมผัสกับไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยออกมา
สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงต่อพนักงานของคุณได้

 

ที่ Plymovent, เราทราบถึงอันตรายจากการสัมผัสกับควันไอเสียที่เป็นอันตราย
เราจึงทบทวนแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และรับฟังสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางได้กล่าวไว้:

 • OSHA - สำนักบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ใช้แรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา
  ได้กำหนดมาตรฐาน ปริมาณของเบนซีนที่ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสได้อย่างปลอดภัย  คือ
  ต้องมีเบนซีนในอากาศเข้มข้นไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในสถานที่ทำงานในระหว่าง
  8 ชั่วโมง/วันทำงาน ,หรือ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 • EPA (องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม)ได้จัดให้เบนซีนอยู่ใน Group A สารก่อมะเร็ง
 • CDCs – ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
  รายงานว่าไอเสียที่เกิดจากการบำรุงรักษายานพาหนะอย่างไม่ถูกต้อง
  สามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
  แหล่งกำเนิดของคาร์บอนมอนอกไซด์คือไอเสียรถยนต์ที่มีการระบายออกในพื้นที่อับอากาศ
  การระบายอากาศที่ถูกต้องและการป้องกันการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
  ในพื้นที่อับอากาศต้องทำให้ปลอดภัย
 • NIOSH – สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา,
  ระบุว่า ไม่มีระดับใดที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง ; NIOSH จึงกำหนดค่าไว้ว่า "
  ระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

ระบบ Plymovent
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงหรือเกินกว่ามาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั่วโลก!

 

มาตรฐานสากล

 

มาตรฐานยุโรป

 • สมาคมอุปกรณ์เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถยุโรป
  www.egea-association.eu

 

มาตรฐานยุโรป/สหรัฐอเมริกา

 • ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริการและสหภาพยุโรป
  ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน
  www.useuosh.org

 

มาตรฐานแคนาดา

 • ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแคนาดา
  www.ccohs.ca

มาตรฐานสหรัฐอเมริกา

 • สำนักบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
  www.osha.gov/diesel-exhaust
   
 • สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติ
  www.cdc.gov/niosh
   
 • องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
   
 • สมาคมอนามัยอุตสาหกรรมอเมริกัน
  www.aiha.org
   
 • โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติ
  https://ntp.niehs.nih.gov/
   
 • WHO: International Agency on the Reseach of Cancer
  https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf