โรมาเนีย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควันเชื่อมและละอองน้ำมัน

Plymovent Sales Engineer Romania
Mr. Sorin Filfanescu

M +40 744 34 7020
E sorin.filfanescu@plymovent.com
I www.plymovent.ro

Facebook channel of Plymovent Group Instagram channel of Plymovent Group LinkedIn Plymovent Group Twitter channel of Plymovent Group YouTube Plymovent Group Industrial Products

 


จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควันเชื่อมและละอองน้ำมัน

ดู รายชื่อผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ