Press releases

ประสิทธิภาพการสกัดของ Plymovent ณ แท่นทดสอบของบริษัท Nortek Global HVAC

12 กันยายน 2016 บริษัท PLYMOVENT เพิ่งทำการติดตั้ง ระบบ FlexHood 2 ระบบในพื้นที่ทดสอบ

ของบริษัท Nortek Global HVAC
บริษัท Nortek Global HVAC หรือชื่อเดิม Reznor Europe, เป็น
เป็นผู้นำตลาดยุโรปในด้านการพัฒนาและการผลิตหน่วย HVAC ที่มีประสิทธิภาพสูง
สำหรับตลาดอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์  บริษัทมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก
บริษัท Nortek Global HVAC Belgium NV ที่ตั้งอยู่ในเมือง Menen ได้เลือกให้บริษัท
PLYMOVENT ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการสกัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับควันที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทดสอบเครื่องอุ่นอากาศโดยใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซ

ก่อนที่จะทำการบรรจุและจัดส่ง อุปกรณ์แต่ละหน่วยจะผ่านแท่นทดสอบ
ในบริเวณสถานที่ทดสอบ
บริเวณพื้นที่ทดสอบ 2 แห่งจะครอบคลุมด้วยระบบ FlexHood, ระบบ หัวสกัด/ดูดของ
PLYMOVENT
ในระหว่างกระบวนการผลิตของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำมันถูกนำมาใช้เป็นสารหล่อลื่น
ในกระบวนการขึ้นรูป ระบบ FlexHood จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
ในการสกัดควันที่เป็นผลมาจากการเผาไหม้น้ำมันที่เหลืออยู่

หนึ่งในพื้นที่ทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
แต่ละส่วนจะมีพัดลมหลังคาของตัวเองและจะถูกคั่นด้วยแถบเพื่อแยกส่วนจากกัน
แถบแยกส่วนนี้ช่วยให้คนงานย้ายหน่วย HVAC เข้าและออกพื้นที่ทดสอบได้อย่างรวดเร็ว

การติดตั้งระบบของ Plymovent ช่วยให้ควันที่ปล่อยออกมาในช่วงการทดสอบขั้นสุดท้าย
,จากจุดที่ถูกสกัด/ดูด ถูกเก็บภายในหัวสกัด/ดูด
ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารตลอดสายการประกอบอย่างมาก
และในท้ายที่สุดจะส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยขึ้นและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโีครงการนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่