นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท PLYMOVENT ห่วงใยใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ เราจัดหาผลิตภัณฑ์,ระบบและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่ออากาศบริสุทธิ์ในที่ทำงาน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นเพื่อให้โลกสะอาดและ
พยายามที่จะป้องกันหรือลดผลกระทบ ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆของบริษัท
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

 

กฎหมาย

การดำเนินงานของเราสอดคล้องกับทุกข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบัน
และแนวทางการกำกับดูแลทางด้านอาชีวอนามัย,ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท PLYMOVENT ออกแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอากาศที่มีคุณภาพสูงคงทนและเชื่อถือได้
เราไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ของเรา
เราออกแบบให้มีการถอดประกอบได้ง่ายและมุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุรีไซเคิลเท่าที่จะเป็นไปได้
เราทำการคิดค้นและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง
และในขณะเดียวกันก็เพื่อลดขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของเรา
เพื่อที่จะลดปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

เราจะทำการประเมินซัพพลายเออร์ของเราตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ความรู้ของพวกเขา
ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานผลิตเราก็ทำการคิดค้น
อย่างต่อเนื่องถึงวิธีที่จะลดปริมาณของเสียและการใช้พลังงาน(สีเขียว)อย่างต่อเนื่อง
เรากำลังมองหาวิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่น้อยลงและวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของเรา
เพื่อที่จะลดความต้องการในการขนส่ง

 

การขายและการตลาด

เรายังคงมองหาวิธีการที่จะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขาย
และการตลาดของเราอีกด้วย เรามีนโยบายในการประหยัดกระดาษโดยการสนับสนุน
ให้มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเรายังสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวภายในสำนักงานของเรา
นอกจากนี้,เรายังมีการกำหนดตารางการให้บริการและการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการเดินทางและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวคิดบริการทางเลือกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

การตลาดและลูกค้า

ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา
ช่วยให้เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาความต้องการอากาศสะอาดในที่ทำงาน,แต่ยังประหยัดพลังงาน
และเป็นการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการนำเสนอระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความต้องการในการระบายอากาศ
โดยใช้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกและช่วยลดความต้องการในการทำความร้อน
หรือการระบายความร้อน เราสนับสนุนให้ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน
ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อากาศจากภายนอก โดยการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมที่ชาญฉลาด
พร้อมกับระบบของเราทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเทียบกับมาตรฐานของระบบทั่วไป
ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยนำเสนอความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดอากาศ 'สีเขียว'

 

องค์กรและวัฒนธรรม

ต้องขอบคุณนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ที่ทำให้เราสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เป็นการนำเสนอความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของเราในฐานะนายจ้าง

 

การติดต่อสื่อสาร

เป้าหมายของเราคือการเพิ่มความตระหนักทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายนี้
เราได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะสื่อสารความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและผลที่ได้รับ
ให้แ่ก่พนักงานของเรา,ซัพพลายเออร์, ผู้จัดจำหน่าย, กลุ่มลูกค้าและ
กลุ่มผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต

 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของเรา เราจึงทำการตั้งเป้าหมายประจำปีขององค์กรและแผนก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเราจะทำตรวจสอบด้วยระบบการรายงานการจัดการ