ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดย Plymovent และ
ทางเราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและถูกต้อง ทางเราไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ,
หรือโดยนัย,เกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน,น่าเชื่อถือ,ความเหมาะสมหรือความพร้อมในการให้บริการของ
เว็บไซต์หรือข้อมูล,ผลิตภัณฑ์,บริการหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
การเลือกใช้ข้อมูลของท่าน ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

 

ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์นี้

 

ผ่านทางเว็บไซต์นี้ท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
Plymovent ทางเราไม่สามารถควบคุมสภาวะ, เนื้อหาและความพร้อมของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
ใด ๆ ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงคำแนะนำหรือการรับรอง

 

ทางเราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เว็บไซต์ดีขึ้นและทำงานได้อย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม Plymovent ปฏิเสธความรับผิดชอบ, และจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เว็บไซต์มีการใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา